+48 601 362 070

Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków

Rzeczpospolita 24.05.2011

 

W Ministerstwie Infrastruktury prowadzone są prace nad nowelizacją przepisów prawa dotyczących certyfikatów energetycznych. Świadectwa energetyczne usankcjonowane zostaną odrębną ustawą pod nazwą „O charakterystyce energetycznej budynków”. Ustawa „O charakterystyce energetycznej budynków” ma spełniać wymagania unijnej dyrektywy z 2010 r. (recast EPBD).

Recast dyrektywy o charakterystyce energetycznej budynków wprowadził pojęcie budynku o niemal zerowym zużyciu energii. Na Polsce ciąży obowiązek określenia wartości wskaźnika zapotrzebowania na energię, która charakteryzuje budynek zeroenergetyczny.

Nowe budynki użyteczności publicznej powinny spełniać kryteria budownictwa zeroenergetycznego od 2019 roku, a pozostałe nowo wznoszone budynki od 2021 roku.

Nowe unijne przepisy nakładają na zarządców i właścicieli budynków bezwzględny obowiązek opracowania świadectw energetycznych dla budynków lub lokalu sprzedawanych i wynajmowanych. Obecnie obowiązek ten jest zapisany w ustawie Prawo budowlane, jednak za brak świadectwa nie grożą żadne sankcje. W związku z tym tylko nieliczni decydują się na wykonanie świadectwa energetycznego w takim przypadku.

Obecnie obowiązek wykonywania świadectw energetycznych jest przestrzegany w przypadku nowych. Inwestor, który go nie dostarczy, nie otrzyma pozwolenia na użytkowanie.

Mamy dylemat: z jednej strony obowiązki związane ze świadectwem nakładają unijne uregulowania, z drugiej zaś obowiązuje swoboda obrotu nieruchomościami – mówi dyr. Krzysztof Antczak. – Rozważamy możliwość zobowiązania właścicieli i zarządców budynków wielorodzinnych do sporządzenia takiego świadectwa, jeżeli budynek będzie poddawany ważniejszej modernizacji, sprzedaży lub najmowi, a następnie załączenia go do książki obiektu. Wówczas za brak tego świadectwa mogłyby grozić kary takie jak w tej chwili za niedopełnienie obowiązku przeprowadzenia okresowej kontroli w obiekcie budowlanym (mówi o tym art. 93 prawa budowlanego). Jeżeli więc nadzór budowlany ustali, że do książki obiektu nie zostało dołączone świadectwo, będzie mógł ukarać właściciela.

Kolejne zmiany dotyczą kontroli. Obecnie prawo budowlane nakłada obowiązek przeprowadzenia przeglądów kotłów, systemów grzewczych i klimatyzacyjnych. Uregulowanie to pozostaje martwe. Nowa ustawa wprowadzi zatem kontrolę, czy tego rodzaju przeglądy są przeprowadzane. Mają też być sprawdzane świadectwa energetyczne. Dziś prawie się tego nie robi.

Dyrektywa nakłada także na państwa obowiązek przekazywania sprawozdań z jej realizacji raz na trzy lata. Jeżeli Polska nie będzie spełniała wymagań, jakie stawia przed nią Unia Europejska, grożą jej kary finansowe. Nakłada je Komisja Europejska.