+48 601 362 070

Kto i co pomoże rozwijać się zielonej energii?

wnp.pl (Patrycja Batóg) – 31-08-2011 11:44

W Polsce brakuje oficjalnej i jednoznacznej interpretacji energii ze źródeł odnawialnych jako niezbędnego składnika miksu energetycznego oraz prezentacji pozytywnej strony rozwoju tego sektora, podkreśla Związek Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej (ZP FEO). Co w takim razie można zrobić żeby usunąć główne bariery hamujące rozwój OZE w Polsce?

Według opracowania “Lista barier rozwoju energetyki odnawialnej” przygotowanego przez Związek Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej przy współpracy z PKPP Lewiatan niezbędne jest przygotowanie kompleksowej ustawy o energii ze źródeł odnawialnych. Aby ten proces przebiegł szybko i sprawnie należy powołać Pełnomocnika Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii w randze sekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki, utworzyć Departament Energetyki Odnawialnej w Ministerstwie Gospodarki oraz powołać międzyresortowy zespół z udziałem partnerów społecznych.

Ponadto niestabilne otoczenie regulacyjne powoduje realne zagrożenie w realizacji, a w szczególności finansowaniu projektów inwestycyjnych w sektorze wytwarzania zielonej energii. Dlatego też, zdaniem ZP FEO, trzeba opracować spójny harmonogram prac rządu i osiągnięcia krajowych celów pakietu klimatyczno-energetycznego, wskazać poszczególne organy będące odpowiedzialne za realizację zadań, a następnie zadbać o rozliczanie z jego wykonania.

Rozwój energetyki odnawialnej hamują także praktyki monopolistyczne przedsiębiorstw energetycznych, które są wynikiem konsolidacji sektora energetycznego oraz braku przejrzystości stosowania prawa w zakresie przyłączeń OZE do sieci i bilansowania zielonej energii. Wiele do zrobienia pozostaje także w kwestii niedoinwestowania infrastruktury sieci elektroenergetycznych utrudniające przyłączenie nowych źródeł OZE.

Rozwiązaniem tych problemów będzie według ZP FEO zwiększenie nadzoru prezesa URE nad przedsiębiorstwami sieciowymi, promocja energetyki rozproszonej w polityce energetycznej oraz zwiększenie udziału niezależnych producentów energii, sektora przemysłu produkcji urządzeń dla OZE oraz samorządów w stanowieniu prawa i opiniowaniu dokumentów w obszarze energetycznym. Dobrym rozwiązaniem będą również prawne ułatwienia proceduralne w zakresie wymogów przyłączania do sieci małych źródeł (do 100 kW) i mikroźródeł (do 10kW) oraz wprowadzenie możliwości rozliczeń netto (net metering).

Dotychczasowa niestabilna polityka regulacyjna URE oraz przepisy zawarte w Prawie energetycznym powodują brak pełnej liberalizacji rynku energii elektrycznej z powodu utrzymywania regulacji cen detalicznych dla gospodarstw domowych. Brakuje także promocji mikroźródeł wykorzystujących lokalne odnawialne źródła energii.

Związek Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej proponuje więc całkowite, ustawowe zniesienie regulowania cen energii elektrycznej. Zdaniem związku ceny energii dla rynku odbiorców powinny mieć charakter rynkowy i być rezultatem relacji podaży i popytu w wyniku konkurencyjnego działania wytwórców i dostawców energii. Natomiast promocją inteligentnych sieci łączeni z możliwością stosowania mikroźródeł oraz wsparciem możliwości magazynowania energii powinien zająć się Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zmieniona powinna zostać także polityka wspierania OZE, która przede wszystkim powinna zachęcać inwestorów do budowania nowych źródeł mocy. Ponadto obecne przepisy nierówno traktują energetykę rozproszoną w stosunku do scentralizowanej, a wsparcie dla energetyki odnawialnej dociera głównie do wielkoskalowej energetyki oraz tradycyjnych przedsiębiorstw energetycznych.

Szansą dla energetyki rozproszonej może być m.in. wprowadzenie systemu ulg podatkowych (PIT i CIT), jako najprostszego, najszerzej dostępnego i efektywnego kosztowo wsparcia dla inwestujących w OZE oraz rozwijanie możliwości wsparcia małych źródeł dotacjami z funduszy ekologicznych.