+48 601 362 070

Będzie łatwiej wybudować dom – Sejm uchwalił zmiany w Prawie budowlanym

źródło: onet.pl

Uchwa­lo­na w czwar­tek przez Sejm no­we­li­za­cja Prawa bu­dow­la­ne­go znosi po­zwo­le­nia na bu­do­wę domów jed­no­ro­dzin­nych, gdy ich bu­do­wa lub prze­bu­do­wa nie jest uciąż­li­wa dla są­sia­dów; nowe prze­pi­sy przy­spie­sza­ją też wy­da­wa­nie zgody na użyt­ko­wa­nie.

Za uchwa­le­niem no­we­li­za­cji opo­wie­dzia­ło się 305 po­słów, 2 było prze­ciw, a 142 wstrzy­ma­ło się od głosu.

No­we­la Prawa bu­dow­la­ne­go znosi wymóg uzy­ski­wa­nia de­cy­zji o po­zwo­le­niu na bu­do­wę lub prze­bu­do­wę domu jed­no­ro­dzin­ne­go. Roz­wią­za­nie to do­ty­czy bu­dyn­ków, któ­rych ob­szar od­dzia­ły­wa­nia nie wy­kra­cza poza gra­ni­ce dział­ki ob­ję­tej in­we­sty­cją, czyli w sy­tu­acji, w któ­rej dom nie jest uciąż­li­wy dla są­sia­dów. W ta­kich przy­pad­kach ko­niecz­ne bę­dzie je­dy­nie zgło­sze­nie bu­do­wy z pro­jek­tem bu­dow­la­nym i do­łą­cze­nie do­ku­men­tów wy­ma­ga­nych w try­bie po­zwo­le­nia na bu­do­wę dla tego bu­dyn­ku. Sta­ro­sta bę­dzie miał 30 dni na ewen­tu­al­ny sprze­ciw.

Skró­co­no także czas ocze­ki­wa­nia na tzw. “mil­czą­cą zgodę na użyt­ko­wa­nie” (brak sprze­ci­wu ad­mi­ni­stra­cji) – z 21 do 14 dni – w przy­pad­ku obiek­tów od­da­wa­nych do użyt­ko­wa­nia na pod­sta­wie zgło­sze­nia.

No­we­la znosi po­nad­to obo­wią­zek za­łą­cza­nia do pro­jek­tu bu­dow­la­ne­go oświad­czeń o za­pew­nie­niu ener­gii, wody, cie­pła i gazu oraz o wa­run­kach przy­łą­cze­nia do sieci wo­do­cią­go­wych, ka­na­li­za­cyj­nych, ciepl­nych, ga­zo­wych, elek­tro­ener­ge­tycz­nych, te­le­ko­mu­ni­ka­cyj­nych, oraz oświad­czeń wła­ści­we­go za­rząd­cy drogi o moż­li­wo­ści do­stę­pu do drogi pu­blicz­nej (z wy­jąt­kiem dróg kra­jo­wych i wo­je­wódz­kich, dla któ­rych takie uzgod­nie­nia nadal będą ko­niecz­ne). Speł­nie­nie przez bu­dy­nek wa­run­ków w za­kre­sie pod­łą­cze­nia do me­diów bę­dzie we­ry­fi­ko­wa­ne na eta­pie zgło­sze­nia ter­mi­nu roz­po­czę­cia robót bu­dow­la­nych.

Zli­kwi­do­wa­no też obo­wią­zek zgło­sze­nia o za­mie­rzo­nym ter­mi­nie roz­po­czę­cia robót bu­dow­la­nych. Do tej pory in­we­stor – na co naj­mniej 7 dni przed pla­no­wa­nym ter­mi­nem roz­po­czę­cia robót – mu­siał po­wia­do­mić nad­zór bu­dow­la­ny.

No­we­li­za­cja roz­sze­rza też ka­ta­log obiek­tów bu­dow­la­nych, od­da­wa­nych do użyt­ku na pod­sta­wie za­wia­do­mie­nia o za­koń­cze­niu bu­do­wy. Wśród nich zna­la­zły się m.​in.: warsz­ta­ty rze­mieśl­ni­cze, sta­cje ob­słu­gi po­jaz­dów, myj­nie sa­mo­cho­do­we, ga­ra­że do 5 sta­no­wisk włącz­nie, obiek­ty ma­ga­zy­no­we takie jak: chłod­nie, han­ga­ry, wiaty, bu­dyn­ki ko­le­jo­we takie jak: na­staw­nie, pod­sta­cje trak­cyj­ne, lo­ko­mo­ty­wow­nie, wa­go­now­nie, straż­ni­ce prze­jaz­do­we, myj­nie ta­bo­ru ko­le­jo­we­go, a także place skła­do­we, po­sto­jo­we i par­kin­gi oraz stawy rybne. Obec­nie roz­po­czę­cie użyt­ko­wa­nia tych obiek­tów wy­ma­ga de­cy­zji o po­zwo­le­niu na użyt­ko­wa­nie.

Wpro­wa­dzo­no też moż­li­wość wy­stą­pie­nia z wnio­skiem o umo­rze­nie lub roz­ło­że­nie na raty opła­ty le­ga­li­za­cyj­nej za do­ko­na­nie sa­mo­wo­li bu­dow­la­nej. “Pro­jekt nie prze­wi­du­je zmia­ny do­tych­cza­so­wych zasad usta­la­nia opła­ty le­ga­li­za­cyj­nej, nie li­be­ra­li­zu­je też wy­mo­gów sta­wia­nych in­we­sto­rom w pro­ce­sie le­ga­li­za­cji sa­mo­wo­li bu­dow­la­nej. Nowe roz­wią­za­nie wy­cho­dzi na­prze­ciw ocze­ki­wa­niom oby­wa­te­li, któ­rzy liczą na wspar­cie pań­stwa w tru­dzie po­no­sze­nia opła­ty le­ga­li­za­cyj­nej” – wska­za­no w rzą­do­wym ko­mu­ni­ka­cie.

W przy­pad­ku bra­ków for­mal­nych we wnio­sku o po­zwo­le­nie na bu­do­wę, organ ad­mi­ni­stra­cji bę­dzie mu­siał we­zwać in­we­sto­ra do ich uzu­peł­nie­nia w ciągu 14 dni od dnia zło­że­nia wnio­sku. Do tej pory nie było wy­zna­czo­ne­go ter­mi­nu na we­zwa­nie do uzu­peł­nie­nia bra­ków. “W prak­ty­ce nowy prze­pis przy­spie­szy dzia­ła­nia or­ga­nów wy­da­ją­cych po­zwo­le­nia na bu­do­wę” – za­zna­czo­no.

Ko­lej­na zmia­na, jaką wpro­wa­dza­ją nowe prze­pi­sy, sta­no­wi, że in­we­stor bę­dzie mógł roz­po­cząć wszyst­kie ro­bo­ty bu­dow­la­ne na pod­sta­wie de­cy­zji pod­le­ga­ją­cej wy­ko­na­niu, gdy nie ma in­nych stron po­stę­po­wa­nia. Cho­dzi o sy­tu­ację, gdy in­we­stor jest je­dy­ną stro­ną po­stę­po­wa­nia o za­twier­dze­nie pro­jek­tu bu­dow­la­ne­go i udzie­le­nie po­zwo­le­nia na bu­do­wę.

Pod­czas sej­mo­wych prac nad pro­jek­tem no­we­li­za­cji au­tor­stwa re­sor­tu in­fra­struk­tu­ry i roz­wo­ju, po­sło­wie roz­sze­rzy­li roz­wią­za­nia za­pro­po­no­wa­ne przez rząd – m.​in:​ w ar­ty­ku­le do­ty­czą­cym obiek­tów nie­wy­ma­ga­ją­cych po­zwo­le­nia na bu­do­wę po­sze­rzy­li ka­ta­log wol­no­sto­ją­cych bu­dyn­ków go­spo­dar­czych o ga­ra­że oraz ganki, a także zwięk­szy­li ich po­wierzch­nię za­bu­do­wy z 25 m2 do 35 m2.

Po­sło­wie roz­sze­rzy­li też ka­ta­log in­we­sty­cji re­ali­zo­wa­nych bez ko­niecz­no­ści uzy­ska­nia po­zwo­le­nia na bu­do­wę o m.​in.: wol­no­sto­ją­ce par­te­ro­we bu­dyn­ki re­kre­acji in­dy­wi­du­al­nej o pow. do 35 m2; przy czym licz­ba tych obiek­tów na dział­ce nie może prze­kra­czać 1 na każde 500 m2 pow. dział­ki, par­te­ro­we bu­dyn­ki han­dlo­we lub usłu­go­we o pow. do 35 m2, przy czym licz­ba obiek­tów nie może być więk­sza niż 1 na 1000 m2.

No­we­li­za­cja umoż­li­wia bu­do­wę sieci elek­tro­ener­ge­tycz­nych obej­mu­ją­cych na­pię­cie nie wyż­sze niż 1kV, sieci wo­do­cią­go­wych, ka­na­li­za­cyj­nych, ciepl­nych i te­le­ko­mu­ni­ka­cyj­nych, bez ko­niecz­no­ści po­zwo­le­nia na bu­do­wę, ale z ko­niecz­no­ścią do­łą­cze­nia do pro­jek­tu bu­dow­la­ne­go. Znie­sio­ny zo­stał obo­wią­zek uzy­ska­nia ze­zwo­le­nia na bu­do­wę w przy­pad­ku wszyst­kich in­sta­la­cji, z wy­jąt­kiem ga­zo­wych.

Wśród in­we­sty­cji, które nie wy­ma­ga­ją ze­zwo­le­nia na bu­do­wę zna­la­zły się też wszyst­kie oczysz­czal­nie ście­ków do wy­daj­no­ści 7,5 m3 oraz zbior­ni­ki bez­od­pły­wo­we na nie­czy­sto­ści o po­jem­no­ści do 10 m3, za­to­ki par­kin­go­we na dro­gach wo­je­wódz­kich, po­wia­to­wych i gmin­nych oraz drogi we­wnętrz­ne.

W za­kre­sie robót bu­dow­la­nych, które nie będą wy­ma­ga­ły po­zwo­le­nia na bu­do­wę, po­sło­wie do­da­li m.​in.: re­mont obiek­tów bu­dow­la­nych i ich prze­bu­do­wę, re­mont i prze­bu­do­wę urzą­dzeń bu­dow­la­nych, a także do­cie­ple­nie bu­dyn­ków o wy­so­ko­ści do 25 m.

Przed­sta­wia­ją­ca w środę spra­woz­da­nie ko­mi­sji in­fra­struk­tu­ry po­słan­ka Al­do­na Młyń­czak (PO) pod­kre­śli­ła, że dzię­ki wpro­wa­dze­niu zmian w Pra­wie bu­dow­la­nym ok. 30 tys. in­we­sty­cji bu­dow­la­nych rocz­nie – co sta­no­wi 40 proc. wszyst­kich ta­kich in­we­sty­cji – bę­dzie mogło być re­ali­zo­wa­ne w try­bie zgło­sze­nia z pro­jek­tem bu­dow­la­nym w miej­sce wnio­sku po­zwo­le­nia na bu­do­wę. Ma to dać znacz­ne oszczęd­no­ści cza­so­we i fi­nan­so­we in­we­sto­rom.

Po­sło­wie przy­ję­li w czwar­tek zło­żo­ne przez klub PO, przy­go­to­wa­ne wraz z Mi­ni­strem Śro­do­wi­ska, po­praw­ki ma­ją­ce na celu uwzględ­nie­nie prawa UE w za­kre­sie ochro­ny śro­do­wi­ska. Zgod­nie z nimi, choć nie bę­dzie już wy­ma­ga­ne po­zwo­le­nie na bu­do­wę, bę­dzie obo­wią­zek zgło­sze­nia bu­do­wy w sy­tu­acji, gdy obiek­ty są sy­tu­owa­ne na ob­sza­rze Na­tu­ra 2000.

Ze wzglę­dów śro­do­wi­sko­wych wymóg zgło­sze­nia bę­dzie do­ty­czyć także bu­do­wy boisk, in­sta­la­cji elek­tro­ener­ge­tycz­nych , wo­do­cią­go­wych, ka­na­li­za­cyj­nych, ciepl­nych i te­le­ko­mu­ni­ka­cyj­nych we­wnątrz bu­dyn­ku. Z tych sa­mych po­wo­dów ogra­ni­czo­no też moż­li­wość sta­wia­nia wiat – wpro­wa­dzo­no ogra­ni­cze­nie, że bez uzy­ska­nia po­zwo­le­nia na bu­do­wę będą mogły one po­wsta­wać tylko na dział­kach, na któ­rych już znaj­du­je się bu­dy­nek lub prze­zna­czo­nych pod bu­dow­nic­two miesz­ka­nio­we.