Infrared Thermal Imaging, Energy Audit

+48 601 362 070

Law

paragrafPoniżej przytaczamy przepisy prawa regulujące i normujące wykonywanie świadectw charakterystyki energetycznej, audytów energetycznych, badań termowizyjnych: Dyrektywy
 • Efektywność energetyczna Dyrektywa 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków
 • Efektywność energetyczna Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (wersja przekształcona)
 • Efektywność energetyczna Dyrektywa 2009/28/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE
 • Efektywność energetycznaDyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE
Ustawy
 • Efektywność energetyczna Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227)
 • Efektywność energetyczna OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 23 marca 2018 r.w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo energetyczne(Dz.U. 2018 poz. 755)
 • Efektywność energetyczna USTAWA z dnia 12 czerwca 2015 r.o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych1), 2), 3)(Dz.U. 2015 poz. 1223)
 • Efektywność energetyczna USTAWA z dnia 20 maja 2016 r.o efektywności energetycznej(Dz.U. 2016 poz. 831)
 • Efektywność energetyczna USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r.o wspieraniu termomodernizacji i remontów(Dz.U. 2008 Nr 223 poz. 1459)
 • Efektywność energetyczna USTAWA z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw 1), 2)(Dz.U. 2013 poz. 489)
 • Efektywność energetyczna USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r.o charakterystyce energetycznej budynków 1)(Dz.U. 2014 poz. 1200)
 • Efektywność energetyczna USTAWA z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko1)(Dz.U. 2008 Nr 199 poz. 1227)
 • Efektywność energetyczna USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r.Prawo budowlane1)(Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414)
Rozporządzenia
 • Efektywność energetyczna Obwieszczenie MIiR z dnia 17.07.2015r. w  sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
 • Efektywność energetyczna Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz.U. 2008 Nr 201 poz. 1240)
 • Efektywność energetyczna Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 3 stycznia 2013r.zmieniające rozporządzenie w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz.U. 2013 poz. 45)
 • Efektywność energetyczna Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 czerwca 2014 roku w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. 2014 poz. 888)
 • Efektywność energetyczna Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej
 • Efektywność energetyczna Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz.U. 2009 Nr 43 poz. 346)
 • Efektywność energetyczna Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu weryfikacji audytu energetycznego i części audytu remontowego oraz szczegółowych warunków, jakie powinny spełniać podmioty, którym Bank Gospodarstwa Krajowego może zlecać wykonanie weryfikacji audytów (Dz.U. 2009 nr 43 poz. 347)
 • Efektywność energetyczna Obwieszczenie MIiR z dnia 13.09.2018r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MTBiGM w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
 • Efektywność energetyczna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osoby sporządzającej świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową (Dz.U. 2009 Nr 224 poz. 1802)
 • Efektywność energetyczna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 213 poz. 1397)
 • Efektywność energetyczna ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1)z dnia 10 sierpnia 2012 r.w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii2) (Dz.U. poz. 962)
 • Efektywność energetyczna ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1)z dnia 4 września 2012 r.w sprawie sposobu obliczania ilości energii pierwotnej odpowiadającej wartości świadectwa efektywności energetycznej oraz wysokości jednostkowej opłaty zastępczej) (Dz.U. poz. 1039)
 • Efektywność energetyczna ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 23 października 2012 r.w sprawie przetargu na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej (Dz.U. poz. 1227)
 • Efektywność energetyczna ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII z dnia 5 października 2017 r.w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (Dz.U. poz. 1912)