ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE WARSZAWA
badania termowizyjne, audyt energetyczny

Audyt energetyczny , to opracowanie określające zakres i parametry przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz oszczędności energii .

W zakres audytu energetycznego wchodzi sprawdzenie stanu technicznego istniejącego budynku, przeprowadzenie analizy mającej na celu określenie możliwych prac modernizacyjnych, wybór rozwiązania optymalnego oraz przedstawienie wyników pracy w raporcie.
Audyt energetyczny jest podstawą do ubiegania się o wsparcie w postaci premii termomodernizacyjnej/remontowej dofinansowanej z Funduszu Termomodernizacji i Remontów, czy dotacji i innych źródeł.

W wyniku przeprowadzonego audytu energetycznego przeprowadzane są prace modernizacyjne, w wyniku których ulega zmniejszeniu zapotrzebowanie na energię niezbędną do eksploatacji budynku, takie jak: docieplanie ścian i dachów, wymiana okien i drzwi zewnętrznych, instalowanie zaworów termostatycznych, zastosowanie automatyki pogodowej, modernizacja instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej, zastosowanie wentylacji mechanicznej, zmiana źródła lub nośnika energii, w tym również na źródła energii odnawialnej (pompy ciepła, kolektory słoneczne, itp.).

Ponadto przeprowadzamy
analizy cieplno-wilgotnościowe przegród zewnętrznych sprawdzając spełnienie następujących wymagań Warunków Technicznych: - na wewnętrznej powierzchni nieprzezroczystej przegrody zewnętrznej nie może występować kondensacja pary wodnej umożliwiająca rozwój grzybów pleśniowych, - we wnętrzu przegrody zewnętrznej nie może występować narastające w kolejnych latach zawilgocenie spowodowane kondensacją pary wodnej.

Czy zastanawiasz się, dlaczego Twoje rachunki za energię są tak wysokie, czy jest to tylko i wyłącznie problem rosnących cen energii? Czy możesz zrobić coś, aby zmniejszyć zużycie energii i zarazem oszczędzać swoje pieniądze?