Oferujemy: badania termowizyjne mazowieckie, Świadectwa energetyczne Warszawa , audyty energetyczne

+48 601 362 070

PROGRAM PRIORYTETOWY „CZYSTE POWIETRZE” DLA DOMÓW JEDNORODZINNYCH

Koszt sporządzenia audytu energetycznego dla średniej wielkości budynku jednorodzinnego wykonujemy w cenie netto ok. 1000zł. Jest to koszt kwalifikowany Programu „Czyste Powietrze”. 

Program “Czyste Powietrze” jest odpowiedzią na coraz gorszy stan powietrza. Jego celem jest ochrona powietrza i poprawa jego jakości poprzez wzrost efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych istniejących i nowo budowanych. Skierowany jest do właścicieli domów jednorodzinnych, a także osób dopiero planujących budowę domu. Realizacja programu potrwa dziesięć lat, a jego łączny budżet wyniesie 103 mld zł.

W ramach Programu dofinansowaniu podlegać będą:

 1. wymiana źródeł ciepła starej generacji opalanych paliwem stałym na:

– kotły gazowe kondensacyjne

– systemy ogrzewania elektrycznego

– kotły na paliwo stałe (spełniające wymagania Programu)

– węzły cieplne

– pompy ciepła

– zakup i montaż kolektorów słonecznych i mikroinstalacji fotowoltaicznej

 1. prace termomodernizacyjne polegające na:

– dociepleniu przegród zewnętrznych i wewnętrznych (oddzielających przestrzeń ogrzewaną od nieogrzewanej) budynku

– wymianie/montażu stolarki zewnętrznej

Program zapewnia dopłaty od ok. 30 do 90% kosztów kwalifikowanych inwestycji, których maksymalną wysokość określono na 53 tys. zł. Wysokość wsparcia jest uzależniona od kwoty miesięcznego dochodu przypadającego na jedną osobę w gospodarstwie domowym. Beneficjentami programu są osoby fizyczne posiadające prawo własności lub będące współwłaścicielami budynku oraz osoby, które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego.

Prawdopodobna wysokość dotacji w zależności od dochodu:

Kwota miesięcznego dochodu netto/os.Wysokość dotacji (% kosztów kwalifikowanych)Pożyczka – Uzupełnienie do wartości dotacjiPożyczka – Pozostałe koszty kwalifikowane
do 600 złdo 90%do 10%do 100%
600-800 złdo 80%do 20%do 100%
801-1000 złdo 70%do 30%do 100%
1001-1200 złdo 60%do 40%do 100%
1201-1400 złdo 50%do 50%do 100%
1401-1600 złdo 40%do 60%do 100%
powyżej 1600 złdo 32%do 68%do 100%

 Wraz z wnioskiem o dofinansowanie w ramach programu „Czyste powietrze” należy złożyć:

 • dokumenty potwierdzające prawo własności nieruchomości, jeżeli we wniosku nie podano informacji na temat numeru księgi wieczystej
 • kopię zgłoszenia zamiaru wykonania prac budowlanych wraz z oświadczeniem, że właściwy organ architektoniczno-budowlany nie wniósł sprzeciwu lub ostateczna decyzja pozwolenia na budowę – jeśli dotyczy
 • pozwolenia organu architektoniczno-budowlanego (jeśli dotyczy),
 • dokumentację fotograficzną odzwierciedlająca stan obiektu i urządzeń będących przedmiotem przedsięwzięcia na etapie składania wniosku
 • branżową dokumentację projektową wykonaną przez uprawnionego projektanta/ audyt energetyczny, ekspertyza ornitologiczna lub chiropterologiczna – jeśli zostały wykonane
 • oświadczenie o dochodach wraz z dokumentami potwierdzającymi ich wysokość.

Do wypłaty dofinansowania należy dodatkowo dostarczyć:

 • protokół częściowego/końcowego odbioru przedsięwzięcia,
 • dokumenty księgowe potwierdzające zakup materiałów lub usług w ramach przedsięwzięcia, wykaz umów z wykonawcami (jeśli zostały zawarte)
 • dokumentację fotograficzną odzwierciedlającą stan obiektu i urządzeń będących przedmiotem przedsięwzięcia
 • dokument dokonanego przelewu lub inny dokument poświadczający opłacenie dowodów księgowych (dokument dołącza się w przypadku wniosku o wypłatę na rachunek beneficjenta)

JAK ZASTRZEGA NFOŚIGW, ZAŁOŻENIA PROGRAMU ZNAJDUJĄ SIĘ JESZCZE W FAZIE UZGODNIEŃ I MOGĄ ULEC ZMIANIE.

Przewiduje się, że na przełomie sierpnia i września 2018 rozpoczną się szkolenia dla pracowników gminnych zajmujących się doradztwem energetycznym i dla mieszkańców.

Na wrzesień 2018r. planowane jest rozpoczęcie naboru wniosków do programu.

 

Orientacyjne ceny naszych usług znajdziesz w cenniku.

Prosimy o kontakt w celu zamówienia usługi, bądź dalszych pytań.