Prawo

paragrafPoniżej przytaczamy przepisy prawa regulujące i normujące wykonywanie świadectw charakterystyki energetycznej, audytów energetycznych, badań termowizyjnych:

Dyrektywy

 • Efektywność energetyczna Dyrektywa 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków
 • Efektywność energetyczna Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (wersja przekształcona)
 • Efektywność energetyczna Dyrektywa 2009/28/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE
 • Efektywność energetyczna Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE

Ustawy

 • Efektywność energetyczna Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – tekst ujednolicony, stan na dzień 27.09.2013r.
 • Efektywność energetyczna Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów, tekst ujednolicony, stan na dzień 8.02.2013r.
 • Efektywność energetyczna Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne – tekst ujednolicony, stan na dzień 25.09.2013r.
 • Efektywność energetyczna Ustawa z dnia 26 lipca 2013r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (mały trójpak energetyczny)
 • Efektywność energetyczna Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz.U. 2014 poz. 1200)

Rozporządzenia

 • Efektywność energetyczna Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 Nr 75 poz. 690)
 • Efektywność energetyczna Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowani (Dz.U. 2008 Nr 201 poz. 1238)
 • Efektywność energetyczna Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2008 Nr 228 poz. 1514)
 • Efektywność energetyczna Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2009 Nr 56 poz. 461)
 • Efektywność energetyczna Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 5 lipca 2013r. (Dz.U.2013 poz. 926)
 • Efektywność energetyczna Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz.U. 2008 Nr 201 poz. 1240)
 • Efektywność energetyczna Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 3 stycznia 2013r.zmieniające rozporządzenie w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz.U. 2013 poz. 45)
 • Efektywność energetyczna Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 czerwca 2014 roku w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. 2014 poz. 888)
 • Efektywność energetyczna Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej
 • Efektywność energetyczna Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz.U. 2009 Nr 43 poz. 346)
 • Efektywność energetyczna Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu weryfikacji audytu energetycznego i części audytu remontowego oraz szczegółowych warunków, jakie powinny spełniać podmioty, którym Bank Gospodarstwa Krajowego może zlecać wykonanie weryfikacji audytów (Dz.U. 2009 nr 43 poz. 347)
 • Efektywność energetyczna Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2003 Nr 120 poz. 1133)
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2008 Nr 201 poz. 1239)
 • Efektywność energetyczna Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2008 Nr 228 poz. 1513)
 • Efektywność energetyczna Rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 lipca 2013r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 21.06.2013r. (Dz.U. 2013 poz. 762)
 • Efektywność energetyczna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osoby sporządzającej świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową (Dz.U. 2009 Nr 224 poz. 1802)