Świadectwa energetyczne

Świadectwo energetyczne, nazywane również świadectwem charakterystyki energetycznej, certyfikatem energetycznym, paszportem energetycznym to dokument, który przedstawia ocenę energetyczną budynku. Wyraża standardową ilość energii niezbędnej do  zaspokojenia potrzeb związanych z ogrzewaniem, przygotowaniem ciepłej wody użytkowej, wentylacją, klimatyzacją/chłodzeniem ewentualnie oświetleniem w ciągu roku na 1m2 powierzchni ogrzewanej.

zakres temperatur

  • Certyfikat należy dołączyć do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie.
  • Należy go przekazać nabywcy w przypadku przeniesienia własności budynku lub lokalu oraz zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.
  • Należy go również udostępnić najemcy budynku lub lokalu.

Wymagany jest dla każdego budynku oddawanego do użytkowania, a także dla każdego budynku lub lokalu sprzedawanego albo wynajmowanego, z wyjątkiem budynków:  podlegających ochronie zabytków, używanych jako miejsca kultu i działalności religijnej, przeznaczonych do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata, niemieszkalnych służących gospodarce rolnej, przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/m2/rok, mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku, wolno stojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2.

Korzyścią wynikającą z opracowywanych świadectw są obiektywne i wiarygodne informacje o charakterystyce energetycznej budynku. Zawarte w świadectwie energetycznym informacje umożliwiają:

–  określenie orientacyjnych rocznych kosztów eksploatacji badanego obiektu

– porównywanie różnych budynków pod względem energochłonności i potencjalnych kosztów utrzymania.

Ponadto przeprowadzamy analizy cieplno-wilgotnościowe przegród zewnętrznych sprawdzając spełnienie następujących wymagań Warunków Technicznych :

– na wewnętrznej powierzchni nieprzezroczystej przegrody zewnętrznej nie może występować kondensacja pary wodnej umożliwiająca rozwój grzybów pleśniowych,

– we wnętrzu przegrody zewnętrznej nie może występować narastające w kolejnych latach zawilgocenie spowodowane kondensacją pary wodnej.

Wykonujemy certyfikaty w korzystnej cenie, w dogodnym terminie! Kontakt