ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE WARSZAWA
badania termowizyjne, audyt energetyczny

Świadectwo energetyczne, nazywane również świadectwem charakterystyki energetycznej, certyfikatem energetycznym, paszportem energetycznym to dokument, który przedstawia ocenę energetyczną budynku. Wyraża standardową ilość energii niezbędnej do zaspokojenia potrzeb związanych z ogrzewaniem, przygotowaniem ciepłej wody użytkowej, wentylacją, klimatyzacją/chłodzeniem ewentualnie oświetleniem w ciągu roku na 1m2 powierzchni ogrzewanej.

- Certyfikat należy dołączyć do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie.

  - Należy go przekazać nabywcy w przypadku przeniesienia własności budynku lub lokalu oraz zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.
- Należy go również udostępnić najemcy budynku lub lokalu.
 
Wymagany jest dla każdego budynku oddawanego do użytkowania, a także dla każdego budynku lub lokalu sprzedawanego albo wynajmowanego, z wyjątkiem budynków: podlegających ochronie zabytków, używanych jako miejsca kultu i działalności religijnej, przeznaczonych do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata, niemieszkalnych służących gospodarce rolnej, przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/m2/rok, mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku, wolno stojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2.

Korzyścią wynikającą z opracowywanych świadectw
są obiektywne i wiarygodne informacje o charakterystyce energetycznej budynku. Zawarte w świadectwie energetycznym informacje umożliwiają:
- określenie orientacyjnych rocznych kosztów eksploatacji badanego obiektu - porównywanie różnych budynków pod względem energochłonności i potencjalnych kosztów utrzymania.

Ponadto przeprowadzamy
analizy cieplno-wilgotnościowe przegród zewnętrznych sprawdzając spełnienie następujących wymagań Warunków Technicznych: - na wewnętrznej powierzchni nieprzezroczystej przegrody zewnętrznej nie może występować kondensacja pary wodnej umożliwiająca rozwój grzybów pleśniowych, - we wnętrzu przegrody zewnętrznej nie może występować narastające w kolejnych latach zawilgocenie spowodowane kondensacją pary wodnej.